Integritetspolicy

Vi ger alltid 5-års garanti på alla arbeten

Din integritet är viktig för oss!

Inom Peder Johnsson´s Parkettgolv AB (i fortsättningen kallas PJ Parkettgolv) samlar vi in och använder personuppgifter ifrån de personer som interagerar med oss som kund/leverantör samt via vår webbplats. Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som vi samlar in inte sprids till obehörig eller på något sätt missbrukas. Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person (även kallad en registrerad). Exempel är namn, personnummer, adress, mailadress, telefonnummer etc.

Hur samlar vi in ochanvänder personuppgifter?

Om du är inne på vår webbplats kan vi be dig att uppge personuppgifter då du fyller i ett formulär för att bli kontaktad av oss eller för att få en offert eller för att bli kund. Det kan även hända att vi delar den informationen, som du uppger med tredje part, såsom våra underleverantörer/installatörer, om du till exempel beställer något som de ska leverera / installera åt dig.

Vilken typ av information samlar vi in?

När du fyller i ett formulär för att bli kund, eller be om en offert samlar vi in följande:

  För- och efternamn

  Adress

  Telefonnummer

  E-postadress

  Personnummer, och organisationsnumret för enskild firma då det utgörs av personnumret

  Hur du använder vår webbplats och andra digitala kanaler (vilka sidor du besöker, vilka ord du söker på) Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Vad använder vi informationen till?

Identifiering och kontakt

Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund eller avtalspart och teckna ett giltigt avtal.

Dina personuppgifter används även för att kunna kontakta dig via e-post, rörande utförande av beställt arbete, leverans, order, prisaviseringar eller erbjudanden kopplade till din beställda tjänst eller köp.

De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler, samt utreda klagomåls- och supportärenden (inklusive teknisk support).

Rättslig grund:

  Registrerade kunder/leverantörer – fullgörande av avtal

Genomförande av köp/beställning

Dina personuppgifter används för att kunna leverera beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om och kontakt gällande leverans). I de fall där ditt köp innebär att installation ska genomföras av tredje part vidarebefordrar vi även dina kontaktuppgifter till tredje part för att denne ska kunna kontakta dig.

Dina uppgifter används även för att hantera din betalning (vilket innefattar kontroll mot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).

Rättslig grund: Köpeavtal

Informationsutskick, kampanjer

Genom de personuppgifter vi samlar in kan vi hålla dig uppdaterad om våra senaste produkter, tjänster och kommande kampanjer/rabatter. Om du inte vill ta del av dessa utskick kan du enkelt avanmäla dig från dessa. Vi kan även använda informationen för att kommunicera viktiga meddelanden kring inköp eller förändringar i våra villkor och policyer till dig.

Om du deltar i ett event eller en liknande kampanj kan vi använda informationen du anger i syfte att administrera kampanjen.

Rättslig grund:

  Registrerade och icke-registrerade kunder – berättigat intresse

  Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse

Förbättringar

Vi använder också personuppgifter för att kunna skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra vår webbsida samt produkter och tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring.

Detta möjliggörs genom analyser av de personliga uppgifter som PJ Parkettgolv AB samlar in för samma syfte, till exempel av hur du använder vår webbplats och andra digitala kanaler (vilka sidor du besöker, vilka ord du söker på) och köp-/orderhistorik. Utifrån dessa analyser kan vi göra våra

tjänster mer användarvänliga, till exempel förenkla användargränssnittet, förbättra varu- och logistikflöden samt sortiment, exempelvis genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Säkerhet och rättsliga förpliktelser

Vi behandlar även personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster samt för att förhindra förlust och förebygga bedrägeri. Som exempel kan personuppgifter användas för att utreda försök till intrång på användarkonton. Läs mer om hur vi arbetar med säkerhet i avsnittet ”Hur skyddar vi dina personuppgifter?”

Personuppgifter samlas även in och hanteras för att uppfylla rättsliga förpliktelser, såsom lagkrav, domar eller myndighetsbeslut. Dessa krav kan till exempel avse produktansvar och produktsäkerhet eller bokföring.

Laglig grund:

  Fullgöra rättslig förpliktelse – om sådan föreligger

  Berättigat intresse

Vem delar vi informationen med?

Underleverantörer (så kallade personuppgiftsbiträden)

För att kunna leverera varor och tjänster till dig delar vi vid behov din information med våra underleverantörer och andra bolag. Vi har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra instruktioner och säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Vissa av våra underleverantörer kan ha delar av sin verksamhet i tredje land, det vill säga länder utanför Sverige eller EU/EES. Om vi för att tillhandahålla tjänsten/produkten till dig överför personuppgifter till en leverantör i ett tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att informationen hanteras i enlighet med kraven som ställs i GDPR genom att bland annat ingå EU-kommissionens standardavtal för skydd av personuppgifter med våra underleverantörer.

Samarbetspartner

Vi kan göra viss information tillgänglig för våra samarbetspartner, som tillhandahåller tjänster och produkter i samarbete med oss, till exempel som hjälper PJ Parkettgolv AB inom marknadsföring.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål

Myndigheter

Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket.

Övriga

Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag, organisationer eller personer.

Hur länge lagrar vi informationen?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag.

Kundinformation sparas så länge du är kund hos PJ Parkettgolv AB och därefter som längst 12 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Under samma tid kommer vi även att använda informationen för att kommunicera attraktiva erbjudanden kring våra tjänster och produkter utifrån dina behov. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen. Leverantörsinformation sparas så länge du är registrerad, som leverantör till oss och därefter som längst 12 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Vid kontakt med vår mail (@pjparkettgolv.se) sparar vi konversationer i 90 dagar, detta för att vi ska kunna gå tillbaka och följa upp vad vi kommit överens om samt förbättra vår kundtjänstupplevelse för våra kunder/leverantörer. Leder kontakten till ett köp/avtal sparas informationen till kundrelationen upphör och därefter som längst 12 månader.

Hur samlar vi in och använder cookies?

Alla våra webbplatser använder cookies för att samla in information kring våra besökares aktivitet.Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare.Detta ger oss en bättre förståelse för hur våra besökare tänker och låter oss ta reda på vilka delar av våra webbplatser som du har besökt, vilket gör att vi kan förbättra användarupplevelsen för dig, samtwebbplatsens uppbyggnad.

Cookies används bland annat för att se vilka val du tidigare gjort, var du klickat och vilka sidor som du har varit inne på. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistik. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på din dator, den ger webbservern information kring hur du surfar. Om dina inställningar i din webbläsare tillåter det så kan alla webbplatser spara cookies på din dator.

Det finns tre typer av cookies: permanenta, temporära (så kallade sessionscookies) och tredjeparts- cookies. Permanenta cookies är filer som lagras på din dator under en längre period. Temporära cookies är filer som lagras tillfälligt på din dator när du besöker en webbplats, men raderas när du stänger ner sidan. Tredjeparts-cookies kommer från en annan webbplats och har till syfte att samla in statistik om besökarnas aktivitet på nätet.

De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användarupplevelsen, och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Hur kan jag stänga av cookies?

Via inställningar i din webbläsare kan du själv välja om du vill tillåta cookies. Det ser lite olika ut beroende på vilken webbläsare som du använder men det är generellt ett val du kan göra genom att gå in i inställningar eller verktyg via menyn i webbfönstret.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi är måna om att ta hand om våra kunder/leverantörer och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet såsom IT-infrastruktur, policyer, riktlinjer. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och/eller missbrukas. Behandlingen av din information loggas och kontrolleras kontinuerligt. Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

Begräsning av behörigheter

Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

Kryptering

Kryptering av mer känslig information sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder.

Brandväggar och säkerhetslösningar

PJ Parkettgolv AB applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra PJ Parkettgolv ABs IT-miljö ifrån intrång och yttre hot.

Policyer och riktlinjer

Inom PJ Parkettgolv AB finns tydliga och kommunicerade policyer och riktlinjer för hur personer inom PJ Parkettgolv AB ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet kring hur man kan behandla personliga uppgifter på ett säkert sätt.

Seriösa leverantörsval

Inom PJ Parkettgolv AB använder vi oss bara av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Där styrks leverantörens skyldigheter gentemot PJ Parkettgolv AB och i förhållande till GDPR (General Data Protection Regulation) via tydliga avtal.

Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

  Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.

     Att bli bortglömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att PJ Parkettgolv AB behöver spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet.

  Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som PJ Parkettgolv AB utför av dina personuppgifter.

  Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån PJ Parkettgolv AB i ett strukturerat format.

     Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.

  Att få dina personuppgifter utlämnade på ett IT-medium för överföring till annan Personuppgiftsansvarig.

Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta oss gärna (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Kontakt uppgifter till oss

Peder Johnsson’s Parkettgolv AB org.nr 556488-6561, med adress Skälderviksplan 1 , kv.  120 60 ÅRSTA är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Behöver du få kontakt med oss runt dataskydd når du oss på info@pjparkettgolv.se

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Denna integritetspolicy gäller ifrån 23/5/2018

 

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Lättast kontaktar du oss genom att fylla i en kostnadsfri offertförfrågan.